Regulamin pracy i funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Śmieszkowie.

W zajęciach świetlicy wiejskiej mają możliwość uczestniczenia dzieci i młodzież ze Śmieszkowa w wieku 8 – 18 lat.

Dzieci i młodzież (do 18 roku życia) mogą przebywać w świetlicy wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna dziecka.

Rodzic dziecka powinien złożyć u osoby prowadzącej zajęcia oświadczenie o zgodzie na uczestniczenie dziecka w zajęciach świetlicy oraz samodzielne jej opuszczanie.

Oświadczenia rodziców będą przechowywane na terenie świetlicy.

W przypadku braku takiego oświadczenia osoba prowadząca świetlicę ma prawo na własną odpowiedzialność zgodzić się na uczestniczenie dziecka w zajęciach, informując dziecko oraz rodzica o konieczności dostarczenia takiego oświadczenia.

Osoba prowadząca zajęcia w świetlicy odpowiada za dziecko wyłącznie w faktycznym miejscu prowadzenia zajęć.

Odpowiedzialność za dzieci w drodze do świetlicy i do domu spoczywa na rodzicach
lub opiekunach prawnych.

Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem bądź postanowieniami niniejszego regulaminu.

Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przynoszone przez uczestników.

Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających i przebywania pod ich wpływem w budynku świetlicy i na należącym do niej terenie w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Mienie należące do świetlicy (np. zabawki, sprzęt sportowy) nie może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy.

Osoba prowadząca zajęcia ma prawo czasowo zawiesić możliwość korzystania z niej osobie, która pomimo upomnień łamie przepisy zawarte w Regulaminie, bądź dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy oraz która nie stosuje się do poleceń osoby prowadzącej. Należy wówczas wskazać okres, na który dziecko jest zawieszone.

O formie zajęć w świetlicy decyduje osoba prowadząca zajęcia.

Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w terenie (np. wycieczka do lasu). W takiej sytuacji budynek świetlicy będzie zamknięty. O takiej formie zajęć, godzinie ich rozpoczęcia i zamknięciu budynku opiekun świetlicy powinien ustnie powiadomić dzieci wcześniej. Na drzwiach świetlicy należy umieścić o tym informację.

Uczestnicy zajęć powinni dbać o utrzymanie porządku po zakończonych zajęciach. Oznacza to, że wskazane jest aby dzieci pomagały w sprzątaniu po zajęciach.