Strategia rozwoju miejscowości Śmieszkowo na lata 2017 – 2020

 1. Ogólna charakterystyka wsi
 2. Ocena potencjalnych możliwości – analiza mocnych i słabych stron

III. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywują­cych społeczność lokalną w okresie 2017 – 2020

Śmieszkowo jest wsią położoną w północno – zachodniej części Polski,na skra­ju Kotliny Gorzowskiej w wysoczyzny Chodzieskiej. Oddalona 3 km na południowy wschód od mia­sta Czarnków. Wieś ta administracyjnie związana jest z gminą Czarn­ków, powiatem czarn­kowsko – trzcianeckim oraz województwem wielkopolskim. Przez wieś przebiega droga Po­znań – Wałcz – Kołobrzeg.

Śmieszkowo, to w planie przestrzennym zagospodarowania gminy,wieś rozwi­jająca się i stale powiększająca granice. Jest wodociąg i kanalizacja oraz elektryfika­cja. Natomiast mieszkańcy nie chcą zdecydować się na uzyskanie dostępu do sieci gazu ziemnego w obawie przed wysokimi kosztami inwestycji i późniejszej eksploata­cji.

W Śmieszkowie istnieją drobne zakłady usługowe i rzemieślnicze,tartak,a także dwa sklepy spożywczo – przemysłowe. Od wielu lat funkcjonuje w Śmieszkowie dwu­oddziałowe przedszkole, do którego uczęszcza około 35 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Sze­ścioklasowa szkoła podstawowa liczy obecnie 52 uczniów. W najbliższej perspekt­ywie ma być utworzona szkoła czterooddziałowa i część dzieci zmuszona będzie jeź­dzić do sąsiednich wiosek,gdzie utworzone będą szkoły 8-klasowe

Wizja spełnia w życiu człowieka,a także społeczeństwa bardzo ważną rolę. Czło­wiek jako podmiot rozwoju chce kształtować swoją przyszłość. Część można sa­memu,jednakże znaczna część ma szanse realizacji tylko poprzez działania zbioro­we. Dotyczy to również mieszkańców Śmieszkowa. Prace nad wizją wsi będą realizo­wane
w kilku kategoriach:

– nadziei
– wizji
– celów
– opracowania planu i rozdzielania zadań

W perspektywie czasowej,powyżej 10 lat, żadna wizja społeczna nie będzie mia­ła prak­tycznego znaczenia,jeżeli w jej tworzeniu i wdrażaniu nie wezmą szerokie­go udziału mieszkańcy wsi,których wizja dotyczy. Chodzi o to,aby zaczęli mówić ci,którzy milczą
i pra­cują w tym środowisku,żeby nie dać się ponieść głoszącym fraze­sy bo z tego nic się nie zbuduje. Takie zadania postawili sobie mieszkańcy Śmieszko­wo w la­tach poprzednich. Jak udało się zrealizować te plany i zamierzenia? Jakie osiągnięto efekty tych działań?

Przyszły kierunek rozwoju wsi Śmieszkowa jest zdominowany swoim położe­niem. Bliskość miasta powiatowego wyznaczył naszej wsi nowe miejsce w rozwoju ob­szarów wiejskich. Ze względu na specyfikę położenia Czarnkowa i wynikający stąd brak terenów budowla­nych w jego granicach,miasto „wylewa się” w kierunku wsi sta­nowiących koronę miasta. Są to wsie : Dębe,Pianówka,Brzeźno,a w szczególności Śmiesz­kowo.

Przed kilkoma laty – zdaniem rodzimych mieszkańców – w obrębie wsi Śmiesz­kowo bez­wiednie ufundowali sobie ulicę miej­ską. Na ich oczach kilka hektarów użyt­ków rolnych bezpowrotnie zamieniło się w osie­dla domków jednorodzinnych. Zaintere­sowanie ziemią z każdym rokiem narastało,chociażby z tego względu,że 60,4% po­wierzchni go­spodarstw stanowią gospodar­stwa do 10 ha (ich stan fizyczny wynosi 68 gospodarstw). Popyt na te­reny budowlane dla wielu rolników tej grupy,to sposób na przebranżowienie się,stosowne remonty,a często na przetrwanie.

Już dzisiaj Śmieszkowo – zdaniem wielu rodzimych mieszkańców – mieszcza­nieje stając się „sypial­nią Czarnkowa”. Takie są odczucia wielu mieszkańców wsi.
Wo­bec nieuchronnie rozpo­czętych procesów osiedleńczych,biorąc pod uwagę związa­ne z tym zalety i wady miesz­kańcy wsi starali się odpowiedzieć sobie na następujące pyta­nia:

 1. Czy Śmieszkowo,ze względu na swoje położenie przyjmie charakter rezyden­cjonalny,którego główną funkcją będzie zapewnienie odpowiednich warunków mieszka­niowych i socjalnych? Ile w tym zasługi i działań rodzimych mieszkań­ców rezygnujących z uprawy roli na rzecz odrolnienia swych ziem i przeznacze­nia ich na działki budowlane?
 2. Czy społeczność lokalna odrzuci koncepcję nowoczesności i postępu wsi,pole­gającą na naśladowaniu miejskich wzorów,architektury i zagospodaro­wania przestrzennego? I czy to faktycznie stanowi zagrożenie dla wsi? A może ratu­nek?
 3. Zadawano sobie pytania : „W jaki sposób zawalczymy o podmiotowość wsi,nie da­jąc się zdominować miejskie­mu szowinizmowi,który sprowadza wieś do:
 • roli zaplecza surowcowego
 • miejsca utylizacji odpadów
 • jako obszar służący do rekreacji
 • wieś jako bezwolny obiekt? „
 1. Jakim nurtem pójść – wiejsko – plejbejskim czy samemu wciskającym się nur­tem miejsko – inteligenckim?
 2. Czy po tych latach napływający nowi mieszkańcy stawiających tutaj swoje domy
  i osiedlający się rzeczywiście stanowią zagrożenie dla podobno zinte­growanej spo­łeczności wsi? Czy może przyniosą powiew nowych myśli, pla­nów, idei
  i oczekiwań dających się wpleść w dotychczasowe życie mieszkań­ców? Czy i jak wykorzystać ten nowy i olbrzymi potencjał?
 3. Co czynić, by jak najszybciej i najskuteczniej zintegrować przybyłych ludzi spo­za rolnictwa,aby nie odgradzali się murem i zamykali w swej prywatności? Jak pomóc im żyć z ludźmi i wśród ludzi żyjących z rolnictwa. Jak zerwać z herme­tyczną,cza­sami wręcz wrogą postawą rodowitych mieszkańców Śmieszkowa
  w stosunku do nowych, których pomysły, wiedza, umie­jętności i kontakty są wręcz nieocenione w realizacji celów w przeobrażenia naszej małej ojczyzny?

Nową społeczność stanowią,a w przyszłości będą stanowili ludzie spoza rol­nictwa. Są to ludzie wykształceni,często w mocnej pozycji zawodowej. Przeprowadzą się na wieś ludzie zamożniejsi pracujący w miastach i wiele z nich wyrazi chęć założe­nia wła­snego przedsiębiorstwa na terenach naszej wsi. Należy spodziewać się też na­pływu ludzi w starszym wieku,w tym zasobnych emerytów,którzy złoty wiek życia ze­chcą zwią­zać z korzeniami,z których pochodzą.

W najbliższych latach nastąpi dalszy odpływ młodej siły roboczej do miast i za gra­nicę. Należy liczyć się z tym,że braki w sile roboczej uzupełnią emigranci z państw trzecich. Przyszła społeczność Śmieszkowa jawi się nam różnorodna ekonomicznie, zawodowo,a nawet etycznie.

Wydaje się bardzo prawdopodobnym,że odnowa wsi Śmieszkowo stanie się sposo­bem przejścia wsi rolniczej w pozarolniczą. W ciągu najbliższych dwóch dekad struktu­ra społeczno – narodowa społeczności Śmieszkowo,jak wynika z powyższych rozwa­żań,ulegnie zmianie. Osłabnie siła interesów rolników z gospodarstw rodzinnych na rzecz kilkunastu gospodarstw z pozycją agrobiznesu. Gospodarstwa do 10 ha w po­łowie znikną,a w połowie przeobrażą się lub będą dwuzawodowe,tworząc małe fir­my usługowe związane z obsługą rolnictwa i zaspokojeniem potrzeb ludności pozarol­niczej zamieszkującej naszą wieś. Dla wielu zmieni się charakter pracy. Zatrudnienie stanie się bardziej dostępne zarówno,jeśli chodzi o czas pracy,jak i zmienność miejsc i charak­ter pracy.

Prawdopodobnie najstarsze wzmianki o Śmieszkowie pochodzą z końca XV wie­ku i są to spisy urzędowe w aktach grodzkich poznańskich. Od pokoleń Czarnkow­scy – możny ród magnacki miał swoje dobra: ziemie, lasy,pastwiska. Od 1580 roku siostry Jadwiga i Zofia Czarnkowskie były właścicielkami tutejszego majątku. W końcu XVIII wieku wieś była własnością rodu Świniarskich. Po śmierci Jana Świniarskiego zo­stała tu żona Małgorzata z Turów – Świniarska. Na przełomie XVII i XVIII wieku roz­począł się napływ ludności żydowskiej i niemieckiej, co zapoczątkowało osadnictwo na teranie Czarnkowa i okolic. Właściciele majątku Śmieszkowo zmieniali się na prze­strzeni wie­ków. Przez długie lata był tu gród Taczanowskich, a po roku 1865 ponad 100 hektarowy majątek przeszedł w ręce Niemca o nazwisku Karger, który był zago­rzałym zwolenni­kiem przynależności tych okolic do prowincji pruskiej i Związku Nie­mieckiego. Za czasów jego rządów największe gospodarstwo zostało rozpar­celowane na mniejsze i przydzielone napływającym kolonistom niemieckim. Na prze­łomie XIX i XX wieku pozostało zaledwie 11 rodzin polskich, które pracowały u zniem­czałych Po­laków Machowińskich. Innych mieszkańców wysiedlono.

Przemianowano wtedy polską nazwę Śmieszkowo na Lidenheim – od dużej ilo­ści ro­snących tutaj lip. Od tego momentu polski charakter wsi Śmieszkowo miał już na za­wsze zaginąć.  Na podstawie decyzji Komisji Granicznej GOK (ustalenie polskości z 12 lipca 1920 roku wieś Śmieszkowo, w której większość stanowili Polacy znalazła się
w granicach Niemiec. W wyniku sporów i buntu Śmieszkowian doszło wspólnie z pol­ską załogą do napadu na placówkę graniczną w Śmieszkowie. Po tym incydencie miesz­kańcy zostali represjonowani i wprowadzono tu godzinę policyjną. Pamięć po tych wy­darzeniach pozostała w dokumentach i literaturze.

Śmieszkowo wróciło w granice wolnej Polski, która zapoczątkowała tu rozwój polskiej oświaty, rolnictwa,rzemiosła. Dzisiejsze Śmieszkowo od powstania do odzy­skania nie­podległości (1918 roku) nazywało się Lipnik. To od dużej ilości lip otaczają­cych zagro­dy,budynki i podwórka. Dla uczczenia tej tradycji mieszkańcy Śmieszkowa ujęli
w pla­nach rozwoju wsi na najbliższe lata ten pomysł i podjęli działania w celu ob­sadzenia terenów wlotowych do wioski właśnie drzewami lipy. Dla podtrzymania tej tradycji po­wstał projekt corocznych imprez letnich w okresie kwitnienia lip związany z niezaprze­czalnymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i zdrowotnymi tych drzew.

Najstarsze budynki związane z historią wsi to między innymi :

 • budynki mieszkalne pochodzące z II połowy XIX wieku
 • dawny dworek,w którym mieści się obecnie sklep
 • budynek pochodzący z końca XIX wieku, obecnie służący wsi jako Przedszkole
 • budynek remisy strażackiej – dawniej budynek mieszkalny
 • dwa budynki szkoły, z których starszy wybudowano w roku 1872

We wsi Śmieszkowo działa kilka grup społecznych, które zajmują się organizowa­niem życia na wsi w tym rożnych imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Są to m.in. Rada Sołecka, Grupa Odnowy Wsi, Stowarzyszenie „Przyszłość dla Śmiesz­kowa” Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz prężnie działające Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu.

Społeczność wsi Śmieszkowo powinna dołożyć wszelkich starań i wielkich wysił­ków do wypracowania w sobie modelu współpracy i wspólnych działań na rzecz swej małej oj­czyzny z wykorzystaniem walorów i zasobów wśród rodzimych mieszkańców jak i na­pływających licznie do wsi z każdym rokiem.

Liczba mieszkańców wsi Śmieszkowo od roku 2000 wzrosła od 630 do 936 miesz­kańców. Jest wzrost olbrzymi i nie może być lekceważony biorąc pod uwagę różnorod­ność społeczną i kulturową wpływającą na integrację i wspólne działania na rzecz wio­ski. Należy ten potencjał ze wszech miał uszanować i jak najlepiej wykorzy­stać. To są zadania na najbliższe lata spoczywające na organizacjach społecznych ale również,
a może przede wszystkim na każdym mieszkańcu wsi. Wspólne pomysły i plany są naj­lepszą drogą w kierunku realizacji konkretnych projektów odnowy,poprawy i rozwoju wsi.

Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi Śmieszkowo

Mocne strony Słabe strony
1. Walory środowiska naturalnego, teren czysty ekologicznie.

2. Położenie geograficzne przy drodze wojewódzkiej z dogodnym zjazdem z obwodnicy

3. Położenie w bliskiej odległości od siedziby gminy

4. Walory przyrodnicze w obszarze Natura 2000

5. Bliskość rzeki Noteć

6. Czynne zaangażowanie części mieszkańców w prace na rzecz wsi.

7. Partnerzy zewnętrzni – wiele podmiotów gospodarczych działających na tym terenie .

8. Napływ mieszkańców z dużą wiedzą i doświadczeniem życiowym.

9. Integracja mieszkańców w pracy.

10. Dysponowanie własnym sprzętem przez mieszkańców.

11. Średni poziom zintegrowania mieszkańców.

12. Silne poczucie przynależności rdzennych mieszkańców.

13. Znajomość i kultywowanie tradycji.

14. Duży obszar leśny z możliwością zagospodarowania rekreacyjnego i pozyskiwania surowca drzewnego

15. Szkoła podstawowa dla klas I – VI

16. Przedszkole z placem zabaw

16. Działająca OSP wraz z terenem i remizą

17. Funkcjonująca sala wiejska w bardzo dobrym wyposażeniem imprezowym.

18. Boisko do piłki plażowej przy szkole.

19. Organizacja corocznych imprez integrujących mieszkańców.

20. Zróżnicowanie zawodowe mieszkańców.

21. Działalność Grupy  Odnowy  Wsi.

22. Liczne tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową

23. Bliskość jeziora

1. Niezbyt wysoka świadomość społeczna mieszkańców.

2. Mała ilość środków finansowych.

3. Podziały w społeczności lokalnej.

4. Mała ilość miejsc pracy.

5. Niska wydajność gleb.

6. Słaba jakość dróg lokalnych.

7. Słaba dostępność do komunikacji publicznej.

8. Niewystarczająca ilość lamp oświetleniowych.

9. Niskie poczucie bezpieczeństwa.

10. Niewystarczająca ilość chodników  we wsi.

11. Brak ścieżki rowerowej.

12. Brak placów rekreacyjnych i spotkań mieszkańców

12. Mała dostępność do specjalistycznych placówek medycznych.

13. Brak zewnętrznej siłowni.

14. Słabe zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi.

15. Brak strony internetowej i dostępu do internetu

16. Niewykorzystany teren przy remizie OSP.

17. Brak placu sportowego przy szkole

18. Małe zainteresowanie mieszkańców imprezami kulturalnymi/ integracyjnymi

19. Brak inwestorów strategicznych

20. Brak pomysłu na wykorzystanie potencjału w postaci terenu boiska sportowego z przyległościami

21. Brak sieci gazowej i ekologicznych rozwiązań

22.Korzystanie z klasycznego ogrzewania domów niekorzystnego dla środowiska

23.Niewystarczająca infrastruktura w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenach nowych inwestycji mieszkaniowych

 

 

 

Szanse Zagrożenia
1. Możliwość rozwoju miejsc rekreacji i wypoczynku.

2. Rozwój agroturystyki.

3. Rozwój współpracy z władzami gminy.

4. Możliwość współpracy z sąsiednimi sołectwami

5. Działki pod budownictwo mieszkaniowe.

6. Możliwość wzrostu populacji dzieci i młodzieży w kontekście utrzymania przedszkola i szkoły

7. Szansa na odmłodzenie społeczeństwa wsi dzięki napływowi młodych mieszkańców

8. Możliwość rozwijania szlaków turystycznych.

9. Pozyskanie środków na potrzeby Grupy Odnowy Wsi i sołectwa.

10. Budowa chodnika i oświetlenia we wsi.

1. Obostrzone przepisy utrudniające organizację imprez rozrywkowych.

2. Migracja młodzieży.

3. Duża ilość zwierzyny łownej – niszczenie upraw.

4. Zagrożenie likwidacji szkoły.

5. Niski przyrost naturalny.

6. Starzenie się społeczeństwa.

7. Niewystarczające wsparcie ze strony gminy

8. Trudności w pozyskaniu dotacji na rozwój wsi

9.Wewnętrzne konflikty w miejscowej społeczności

 

 PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU SOŁECTWA ŚMIESZKOWO NA LATA 2017 – 2020

 

Cele jakie musimy osiągnąć Projekty, przedsięwzię­cia

służące osiągnięciu ce­lów

Termin reali­zacji Źródła finan­sowania
A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO
1. Wzmocnienie wizerunku wsi 1. Wystawienie tablic z nazwą wsi tzw. witaczy. 2017 – 2018 Własne
2. Utworzenie ścieżki

edukacyjnej.

2017 – 2019  Własne
3. Wyznaczenie ścieżki

turystyczno – rekreacyjnej

2017 – 2020 Własne
4. Organizacja rajdów

rowerowych dla różnych

grup wiekowych.

2017 – 2020 Własne
5. Zagospodarowanie placów ul.Wiejska i róg Szkolnej  2017 F.sołecki

Własne

2. Poprawa integracji społecznej 1. Organizacja „Pikniku Wspólna Gmina” 2017 – 2020 Własne
2. Organizacja akcji „Oddam w dobre ręce” 2017 – 2020 Własne

 

3. Utworzenie plenerowego miejsca spotkań. 2017 – 2020 F.sołecki
4. Organizacja wycieczek

integracyjnych.

2017– 2020
5. Zakup sprzętu rekreacyjnego do świetlicy wiejskiej . 2017– 2020
B. STANDARD   ŻYCIA  WIEJSKIEGO
1. Poprawa i rozwój infrastruktury spo­łecznej 1. Budowa placu zabaw i

siłowni zewnętrznej.

2017
2. Modernizacja zaplecza sali

wiejskiej.

2017
3. Zagospodarowanie placu w  centrum wsi  na tereny rekreacyjne 2017 – 2017
4. Utworzenie Centrum

spotkań mieszkańców.

2017
5. Modernizacja boiska piłkarskiego. 2017 – 2017
 

2. Poprawa bezpieczeństwa i stanu

infrastruktury.

1. Poprawa stanu oświetlenia  wsi. 2017 – 2020
2.Poprawa stanu nawierzchni dróg. Oznakowanie dróg dojazdowych do posesji. 2017 – 2020 WZD
3. Budowa chodników wzdłuż głównych dróg 2017- 2019
4.Budowa drogi ul.Słonecznej 2017
5. Rozwijanie infrastruktury zwią­zanej z bezpieczeń­stwem miesz­kańców. (przejścia dla pieszych, światła,) 2017 – 2020
6. Organizacja szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i ra­townictwa drogowego. 2017
3. Rozwój infrastruktury

technicznej.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej  ul. Południowa 2018 – 2020
2. Budowa gazociągu – wieś 2018 – 2020
C. JAKOŚĆ  ŻYCIA
1. Wzrost poziomu zaangażowania i

współdziałania mieszkańców.

1. Bądź Eko – Zbiórka makulatury i butelek. Propagowanie ochrony Ziemi 2017 – 2020
2. Organizacja konkursu

plastycznego dotyczącego

fauny i flory okolic Śmieszkowa.

2017 – 2020
3. Budowa boiska przy szkole 2017 – 2020
4.Budowa parku linowego i „siłowni pod chmurką” 2017 – 2020
2. Zdobywanie wiedzy, umiejętności i

doświadczeń przez mieszkańców wsi

1. Dostęp do Internetu w

sali wiejskiej .

2017
2. Prowadzenie szkoleń z obsługi komputera i interne­tu. 2017 – 2018
3. Organizacja spotkań dla

dzieci związanych z nauką gry na instrumentach, kółka teatralnego, pierwszej pomocy.

2017 – 2020
 4. Organizacja Warsztatów  tematycznych
D. BYT
 

1. Promocja wsi

1. Upowszechnienie informacji o wsi na portalach społecznościowych. 2017 – 2020
2. Współpraca z sołectwami i aktywne uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych ościennych sołectw 2017 – 2020
3. Udział w uroczystościach

na terenie gminy, powiatu i

z widocznymi identyfikatorami.

2017 – 2020
 

2. Rozwój przedsiębiorczości oraz

zarobkowanie przez mieszkańców wsi.

 

1. Organizacja spotkań dla pozyskania inwestorów 2017 – 2020
3. Stwarzanie warunków sprzyjających

rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej

2. Stworzenie oferty

szkoleniowej dla mieszkańców poszerzające możliwości zdobywania pracy:

– kurs wizażu

– kurs florystyczny

– kurs projektowania ogrodów przydomowych

– kurs opiekunów dzieci i osób starszych

– kursy z ekologicznych upraw

2017 – 2020
3. Szkolenia z przedsiębiorczości na terenach wiejskich. 2017 – 2020
4. Wspieranie miejscowych

firm poprzez promowanie

ich wyrobów w czasie

organizowanych imprez.

2017 – 2020

 

 

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych  i przedsięwzięć aktywizujących społeczność sołectwa Śmieszkowo na lata 2017 – 2020 

 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Śmieszkowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne

 Cel: Polepszenie warunków dla tworzenia klimatu i stosunków społecznych mieszkańców poprzez wspólne imprezy integracyjne, zabawy i spędzanie wolnego czasu

Przeznaczenie: Powstanie infrastruktury i warunków do wspólnych imprez dorocznych

Okres realizacji:  2017 – 2020

Koszty zadania :  75.000 zł

Źródło pozyskania:  Fundusze Gminy, Fundusz Marszałka Województwa – Odnowa Wsi

 1. Budowa nawierzchni drogi ulicy Słonecznej

Cel: Polepszenie warunków drogowych i bezpieczeństwa mieszkańców

Przeznaczenie: Budowa drogi umożliwi bezpieczne poruszanie się i jakość warunków życia mieszkańców

Okres realizacji:  2017 – 2020

Koszty zadania :  1,200,000 zł

Źródło pozyskania:  Fundusz Gminy, Fundusz Powiatowy, Dofinansowanie

 1. Zagospodarowanie terenu placów przy ul. Wiejskiej i Szkolnej wraz z budową klombów i nasadzeniem krzewami ozdobnymi . Założenie instalacji zasilania do podlewania.

Cel: Poprawa wizerunku wsi  i walorów estetycznych w centrum wsi

Przeznaczenie: Powstanie infrastruktury i zagospodarowanie wolnego placu dla stworzenia terenu wypoczynku

Okres realizacji:  2017 – 2020

Koszty zadania :  18.000 zł

Źródło pozyskania:  Fundusze własne, Fundusz Sołecki

 1. Urządzenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole

Cel: Poprawa warunków na uprawianie sportu i organizowanie imprez sportowych

Przeznaczenie: Rozwój sportowy dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych

Okres realizacji:  2017 – 2020

Koszty zadania :  42.000 zł

Źródło pozyskania:  Fundusze własne, Fundusz Sołecki,Fundusz Gminy

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Południowej

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców

Przeznaczenie: Zabezpieczenie odbioru ścieków bytowych z gospodarstw domowych

Okres realizacji:  2017 – 2020

Koszty zadania :   180.000  zł

Źródło pozyskania:  Fundusz Gminy

 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wraz z budową ścieżki sportowo – rekreacyjnej z „Mini parkiem linowym”

 Cel: Poprawa warunków kulturalnych i sportowych życia  i wzrost integracji  mieszkańców

Przeznaczenie: Rozwój sportowy mieszkańców w tym dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. Podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców wsi

Okres realizacji:  2017 – 2020

Koszty zadania :     45.000  zł

Źródło pozyskania:  Fundusz Gminy , Fundusz Sołecki, Własne środki samorządu wsi